Smokehouse Band cover Wilbert Harrison “Kansas City”

Smokehouse Band cover Wilbert Harrison “Kansas City”

Smokehouse Band cover Wilbert Harrison “Kansas City”

Smokehouse Band from Northern Minnesota on tour