Kansas City Then & Now – Bennie Moten & his kansas City Orch 1920’s & pictorial review 1860-2007

Kansas City  Then & Now – Bennie Moten & his kansas City Orch 1920’s & pictorial review 1860-2007

Kansas City Then & Now – Bennie Moten & his kansas City Orch 1920’s & pictorial review 1860-2007

The Kansas City Shuffle by Bennie Moten & his Kansas City Orch 1920’s with photos of Kansas City from 1860 to 2007